Menu Sluiten

ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse gemeente te Gorssel-Epse
Telefoonnummer0575 – 495210
IBAN nummerNL37 RABO 03223 59 392
RSIN/Fiscaal nummer:824132269
KvK-nummer76442969
Website adres:www.pg-gorsselepse.nl
E-mail:diaconie@pg-gorsselepse.nl
Postadres:Hoofdstraat 27
Postcode:7213 CN
Plaats:Gorssel

De Protestantse gemeente te Gorssel-Epse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk Nederland versie januari 2022.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Gorssel-Epse.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad.17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het strategisch beleidskader van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Gorssel-Epse kunt u vinden via de link: beleidsplan 2016-2020

Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van het beleidsplan 2016-2020 van de Diaconie van onze plaatselijke gemeente.

De Diaconie is één van de kernopdrachten van de kerk. Dit heeft alles te maken met het omzien en luisteren naar de medemens.

De Diaconie kan en wil helpen bij mensen die, als gevolg van een maatschappelijke achterstand, kampen met armoede, ziekte, fysieke of geestelijke beperkingen.

De Diaconie wil met een open oor luisteren en met een open oog kijken en helpen waar nodig is, zowel in de eigen gemeente als tot ver daarbuiten.

De Diaconie probeert een en ander vorm te geven, middels:

 • OPEN TAFEL:
  Samen met verschillende vrijwilligers wordt 1 x per 2 maanden een 3-gangen-maaltijd geserveerd in De Brink. De vrijwilligers zorgen in eigen keuken voor de maaltijd.
 • ONDERWIJS VOOR WERKENDE KINDEREN IN COLOMBIA:
  Elk jaar wordt er gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Eefde EUR 2.500 voor dit project beschikbaar gesteld.
 • ZWO-COMMISSIE:
  Houdt 2 x per jaar een kledinginzameling. De Diaconie steunt in overleg met de ZWO-commissie een aantal doelen.
 • DANKDAG:
  De zondag na dankdag voor het gewas en arbeid, wordt er voedsel ingezameld voor de Voedselbank.
 • 500 EURO-POTJE:
  De Diaconie stelt jaarlijks 500 euro beschikbaar voor een goed doel, aangedragen door één of meerdere gemeenteleden.
 • ISBN:
  Wil zeggen, Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden. De gezamenlijke diaconieën van Gorssel-Epse, Eefde, Harfsen, Almen en Joppe bieden tijdelijke financiële hulp aan mensen in situaties waarbij b.v. de sociaal/maatschappelijke voorzieningen nog in gang gezet moeten worden. Soms gaat het ook om wat aanvullende levensmiddelen om het eind van de maand te halen.
 • INLOOPMIDDAG:
  Elke woensdag van 2 tot 4 uur staat De Brink open voor mensen die tijdens een kopje koffie of thee onderling contact zoeken en een praatje willen maken.
 • IKA:
  Wil zeggen Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek. Het doel is het organiseren van vakantieweken voor mensen van alle leeftijden die zonder zorg of begeleiding niet op vakantie kunnen. De Diaconie draagt hier jaarlijks financieel aan bij.
 • ZONDAGSE BLOEMENGROET:
  Zowel in Gorssel als in Epse wordt op zondag na de dienst een bloemetje bezorgd bij een gemeentelid.
 • PAAS- EN KERSTGROET:
  2 x per jaar ontvangen alle leden van de gemeente Gorssel-Epse van 80 jaar en ouder een groet. De Diaconie organiseert dit, de uitvoering gebeurt samen met veel vrijwilligers.
 • DIACONALE DIENST:
  Jaarlijks organiseert de Diaconie een dienst met een diaconaal thema.
 • JAARPLAN:
  Elk jaar in juni wordt het nieuwe jaarplan samengesteld.
 • SAMENWERKING:
  2 x per jaar vindt overleg plaats met de gezamenlijke diaconieën uit de voormalige gemeente Gorssel.
 • SPEERPUNTEN/AMIBITIES VOOR HET KOMENDE JAAR:
  Diaconale kerkdienst, armoedebestrijding.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Resultaten overzicht voor ANBI-publicatie (jaarrekening 2023)
Begroting 2024Rekening 2023Rekening 2022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen1.500 3.981 -45
Bijdragen van leden en anderen1.750 2.4991.868
Door te zenden collecten en giften6.300 6.3327.972
Totaal baten A9.55012.8129.795
Uitgaven en kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen1.000 690 935
Kosten beheer, administratie en archief 800 367 614
Rentelasten/bankkosten 750 965 446
Diaconaal werk plaatselijk 4.200 3.484 3.636
Diaconaal werk wereldwijd 3.250 1.580 1.093
Afdrachten door te zenden collecten en giften 4.800 6.332 7.972
Totaal lasten A14.80013.41814.696
Operationeel resultaat (A)-5.250 -606-4.901
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten10.207 60
Incidentele lasten
Incidentele baten en laten (B)10.207 60
——————-———
Resultaat verslagjaar (A+B)-5.250-9.601 -4.841
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
——————————
Resultaat naar Algemene Reserve (D)-5.250 9.601 -4.841

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Soms bezit een Diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.