Menu Sluiten

ANBI PG Gorssel Epse

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Gorssel – Epse
Telefoonnummer: 0575 491440
RSIN/Fiscaal nummer: 002701856
KvK nummer: 76442918
Website adres: www.pg-gorsselepse.nl
E-mail: secretaris@pg-gorsselepse.nl
Postadres: Hoofdstraat 27
Postcode: 7213 CN
Plaats: Gorssel

De Protestantse gemeente te Gorssel – Epse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk, versie januari 2022

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gorssel – Epse.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden benoemd door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit vijf leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidskader voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland vindt u op de website www.protestantsekerk.nl.

U treft hier beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente aan. We werken aan een nieuw beleidsplan met de Protestantse gemeente te Eefde.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, koster en cantor-organist, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoedingvoor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Resultatenoverzicht

Hieronder treft u de jaarrekening aan van Protestantse gemeente te Gorssel-Epse

College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2023
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatieBegroting 2024Rekening 2023Rekening 2022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken65.20065.92263.876
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen15.00018.28214.053
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen10.00010.00010.000
Bijdrage van leden en anderen116.500139.766138.611
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0
Totaal baten A206.700233.970226.540
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatieBegroting 2024Rekening 2023Rekening 2022
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen45.90071.48265.502
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
23.65027.11327.847
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat78.56044.24531.154
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten4.0004.8553.960
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen9.4009.1869.301
Salarissen en vergoedingen45.14045.11850.504
Kosten beheer, administratie en archief18.97016.79816.718
Rentelasten/bankkosten8.1007.9607.763
Totaal lasten A233.720226.757212.749
Operationeel resultaat (A)-27.0207.21313.791
Begroting 2024Rekening 2023Rekening 2022
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten25.00069.737481.128
Incidentele lasten-17.480
Incidentele baten en lasten (B)25.00069.737463.648
Resultaat verslagjaar (A+B)-2.02076.950477.439
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves15.70029.3692.655
Onttrekkingen bestemmingsfondsen00
Toevoegingen bestemmingsreserves-25.000-32.309-263.185
Toevoegingen bestemmingsfondsen-8.550-8.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)-9.300-11.490-268.530
Resultaat naar Algemene reserve (D)-11.32065.460208.909
versie 27 juni 2024

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale(kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het instandhouden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.