Menu Sluiten

Diaconie

De Taakgroep Diaconie geeft door middel van diverse activiteiten ‘handen en voeten’ aan het diaconale en missionaire werk in de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse. Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen, etc.

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’.

De benodigde financiële middelen om dit werk mogelijk te maken ontvangt de Diaconie uit collecten, giften en legaten. Diaconale activiteiten, doelen en projecten spelen zich zowel plaatselijk, nationaal als internationaal af. Samen met diverse vrijwilligers zorgt de diaconie, zo nodig in samenwerking met kerken in de buurt of andere partners, voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

Zondagse bloemengroet

Samen met de bloemengroep wordt er elke zondag gezorgd voor een bloemetje naar bijvoorbeeld een zieke, een jarige, of een echtpaar dat een huwelijksjubileum viert. Suggesties hiervoor kunnen doorgespeeld worden naar de contactpersonen van de bloemengroep:

  • Gorssel: mw D. Westendorp (493195) of mw W.H. Willems (492006)
  • Epse: mw J. Hietbrink (491992)

Inzameling kleding

Samen met de werkgroep ZWO wordt er op een drietal momenten in het jaar kleding ingezameld: als volgt:

  • Voorjaar / Mei; de opbrengst hiervan gaat naar de Pasmanmanege (http://www.pasmanmanege.nl/)
  • Voorjaar / Maart en najaar / November: de opbrengst hiervan gaat naar Oost Europa

De data worden bekend gemaakt via Kerkespraak en lokale media. Contactpersoon is: Diny Westendorp (493195)

Dankdag – inzameling goederen voor de voedselbank

Rondom dankdag worden er elk jaar levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Zutphen (https://www.voedselbankzutphen.nl/). Op de zondag voor de dienst en op de zaterdag ervoor kunnen er levensmiddelen gebracht worden naar de kerken in Epse en in Gorssel. Via de lokale media zal de inzameldatum bekend worden gemaakt. Contactpersoon: Jan van Putten (490956)

Noodhulp via de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN)

Om diverse redenen (o.a. privacy van gemeenteleden) is voor de praktische uitvoering van de ‘armenzorg’ al jaren geleden door enkele gemeenten in de (voormalige) gemeente Gorssel de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden opgericht. Deze stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële problemen bij mensen, die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen vallen. De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en met het maatschappelijk werk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken. Contactpersoon: mevr. Leny Hoetink / isbngorssel@gmail.com

Vakantieweken

Samen met de diaconieën van de kerken in de buurt worden er onder de vlag van de IKA (https://www.ikaachterhoekliemers.nl/) vakantieweken georganiseerd. Vakantieweken voor mensen die zonder “zorg” of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. Contactpersoon vanuit de diaconie: Gerda Ruiterkamp (494189).

Open Tafel

Om de twee maanden wordt er in de ‘De Brink’ een zgn. ‘open tafel’ georganiseerd. Voor een gering bedrag kan men eten en in contact komen met mensen die eten in een groep op prijs stellen. Deelnemers komen zowel van binnen als van buiten de kerkelijke gemeente. De data worden vermeld in Kerkespraak en De Gids. Contactpersoon: mevr. Joke Beunk.

Inloopmiddag

Wekelijks is er een inloopmiddag in Gorssel. Hier kunt u terecht voor een kopje koffie of thee. Maar vooral kunt u gezellig kennismaken of bijpraten met andere dorpsbewoners. Deze inloopmiddagen zijn op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en kunnen dus ideaal gecombineerd worden met een bezoekje aan de weekmarkt. Iedereen, die een gezellig contact halverwege de week op prijs stelt, is van harte welkom. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.
Gastheer is de Protestantse Gemeente, maar de inloopmiddag is nadrukkelijk voor iedereen in het dorp bedoeld. De inloopmiddagen worden gehouden in de sfeervolle ‘Brink’ naast de kerk aan de Hoofdstraat. Wij verheugen ons op uw komst. Contactpersoon: mevr. Mimi Bokking (491789).

In de Taakgroep Diaconie bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie Contact gegevens
vacature Voorzitter diaconie
Ap Ilbrink Penningmeester diaconie 06-10864799
Diny Menkveld Medewerker diaconie 0575-491677
Gerda Ruiterkamp Diaken 0575-494189
vacature Diaken

De diaconie is te bereiken via het volgende e-mail adres:  diaconie@pg-gorsselepse.nl