Menu Sluiten

Gemeenteavond 15 mei

Flink wat gemeenteleden zijn op deze zonnige avond present in de kerkzaal van Eefde. Op het programma staan het voorgenomen samengaan en het thema Kerk in, met en voor het dorp (aan voorzetsels geen gebrek).

Gertjan de Pender opent de bijeenkomst met een lezing uit het Johannesevangelie en geeft de aanwezigen wijze woorden mee. Nu we op het punt staan een nieuwe gemeente, een nieuwe groep te vormen is het goed om te beseffen wat daarvoor nodig is.

Namelijk ruimte maken voor de ander en voor diens mening en gewoontes, en opnieuw verbinding zoeken. Echt sámen werken dus. En ons daarbij gedragen weten door de liefde van God.

Peter van der Steege van de werkgroep Samengaan (overige leden Henk Datema, Marijke Fomenko en Gera Janssen) legt vervolgens aan de hand van sheets uit hoe de voorbereiding van het definitieve samengaan vordert. De werkgroep en de kerkenraad liggen tot op heden op schema en hopen voor de zomer het pakket aan vereiste stukken naar de classis te kunnen sturen. In het najaar moeten dan nog de nodige en zeker niet de minste stappen worden gezet: het samengaan van de kerkbladen en de websites bijvoorbeeld, evenals het samenvoegen van de ledenadministratie.

De nieuwe naam wordt Protestantse Gemeente te Eefde-Epse-Gorssel. Een tikje prozaïsch inderdaad, maar de PKN raakt niet enthousiast van meer poëtische vondsten.

Peter licht het nieuwe organogram en, omwille van de tijd, een paar belangrijke paragrafen toe uit de nieuwe plaatselijke regeling (het huishoudelijk reglement van een gemeente). Hier komen verschillende goede vragen en opmerkingen over die de werkgroep zal meenemen. Ook blijkt dat meerdere gemeenteleden het totale pakket graag inzien. Dit was eerst gepland in september/oktober, na het verwerken van eventuele opmerkingen van de classis, maar wordt nu naar voren gehaald.

Na een welverdiende pauze aan Sico Jurrius het voorrecht om de financiële situatie te duiden. Dit aan de hand van een begroting voor maar liefst 8 jaar (2025-2032). Het overleggen van een meerjarenbegroting is namelijk een vereiste voor het kunnen samengaan van onze gemeenten.

Uitgaand van dalende inkomsten (door het dalende aantal leden) en stijgende uitgaven voor bijvoorbeeld salarissen en energie zal er een aanzienlijk tekort ontstaan. Dat kan echter ruim worden opgevangen uit de gezamenlijke reserves van beide gemeenten. Ook de meerjarenbegroting komt ter inzage te liggen.

Voor het onderwerp Kerk in het dorp ten slotte neemt Eduard Groen ons mee terug naar het Eindrapport Toekomstverkenning (2019) en de daarin geformuleerde wensen. Een aantal blijft onvervuld, maar er is ook veel gerealiseerd. De samenwerking verloopt goed, het pastoraat is geherstructureerd en aandacht voor jeugd en middengroepen levert weer resultaat op.

Het tussenrapport over het speerpunt Kerk in het dorp heeft niet opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. Gemeenteleden hebben overleg met en bespreking van het rapport door Bastiaan en Anne Wil gemist en, kort gezegd, de aanbevelingen lijken niet echt bij onze gemeenten te passen. Jammer, maar laten we kijken wat wel binnen ons bereik ligt.

Terecht stelt Eduard dan ook de vraag wat we willen betekenen voor de dorpen. Sluiten we aan bij bestaande initiatieven en activiteiten? Hebben we daar voldoende vrijwilligers voor?

Uit de zaal komt de suggestie om gewoon nog eens naar de vacaturetekst voor de kerkelijk werker te kijken (hoe willen wij kerk zijn?) en daar zelf mee aan de slag te gaan. Hier wordt positief op gereageerd, er gaan verschillende handen de lucht in. Meteen volgt dan de vraag of er liefhebbers zijn voor de werkgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren.

Gertjan sluit samen met ons deze constructieve avond af door het zingen van lied 266, ‘Die ons schiep’.

Namens de kerkenraad,

Gera Janssen en Ava van Baaren

Wilt u zich opgeven voor de werkgroep Kerk en Dorp of voor de werkgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren? Dat kan bij Trix Drewes, trix.drewes@xs4all.nl.

Als u de stukken t.b.v. het samengaan in wilt zien, dan kunt u deze opvragen bij Ava van Baaren, secretaris@pg-gorsselepse.nl, 06-37441936.