Menu Sluiten

Van de kerkenraad

Tijdens de vergadering van 24 april zijn een aantal belangrijke onderwerpen ter sprake gekomen. Allereerst zijn na toelichting door Johan Zoerink en Ap Ilbrink de jaarrekeningen 2023 van de beide diaconieën goedgekeurd. Voor het indienen van de jaarrekeningen 2023 van de colleges van kerkrentmeesters is uitstel aangevraagd.                                                                                           

Er zijn verschillende mededelingen. Zo is het project Beeld en Geluid succesvol afgerond: op beide locaties wordt nu dezelfde software gebruikt voor de vieringen. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over de verhuur van de kerk in Eefde en over de taakverdeling tussen uitvaartleider en hulpkoster aldaar.We gaan proberen om minder verschillende gastpredikanten in te zetten zodat er een betere band met de gemeente ontstaat. Kwaliteit van de viering speelt hierbij natuurlijk ook een rol.

Een vast agendapunt is de voortgang in het samengaan. De kerkenraadsleden bespreken enkele punten uit de concept plaatselijke regeling. Op 15 mei wordt er een gemeenteavond gehouden waarbij deze nieuwe plaatselijke regeling, het nieuwe organogram en de meerjarenbegroting zullen worden toegelicht. De benodigde stukken voor het samengaan zullen ter inzage komen te liggen. Na het verwerken van opmerkingen van gemeenteleden en de classis volgt een voorgenomen besluit van de kerkenraad. Vervolgens houden we opnieuw een gemeenteavond waarna er een definitief besluit kan worden genomen.                                                                                            (Het verslag van de avond van 15 mei vindt u elders in dit nummer.)

Er ligt inmiddels ook een praktisch en beknopt concept beleidsplan. Een aantal punten dient nog nader ingevuld te worden, zoals onze roeping als gemeente. Ook het samengaan van de kerkbladen vordert. De kerkenraad stemt van harte in met een financieel goed onderbouwd voorstel van de redacties over formaat en papiersoort voor het nieuwe blad. Er zal nog overleg volgen over een aantal verschillen in de inhoud.

Onlangs heeft er een heel positief jaargesprek met Gertjan plaatsgevonden. Zelf ervaart hij een opbouwende sfeer in de gemeente en andersom klinken er positieve reacties van gemeenteleden en de commissie Pastoraat. Gertjan is voorzitter van de commissie Vieren geworden en werkt aan de introductie van nieuwe liederen. Ook vinden er incidentele activiteiten voor jeugd en middengroepen plaats en deze worden uitgebouwd in 2024.

Gertjan werkt nu fulltime; het aantal preekbeurten is in overleg vastgesteld op 36. In het pastoraat wordt hij, zoals bekend, bijgestaan door Chienus Schokker.

Een aantal kerkenraadsleden neemt deel aan regionaal overleg over het gezamenlijk aanstellen van een team vertrouwenspersonen (onderdeel van beleid inzake Veilige Kerk). De kerkenraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed waarin onder andere de taken van de vertrouwenspersoon en de verdeling van de kosten worden beschreven. Er is al een gemeentelid bereid gevonden om kandidaat vertrouwenspersoon te worden. U wordt nader geïnformeerd over het thema Veilige Kerk.

Tot slot spreken we uitgebreid over het rapport van Bastiaan van den Berg en Anne Wil Wiggers. Teleurstelling overheerst hierbij. Ze lijken vooral met mensen van buiten de kerk te hebben gesproken, waardoor hun beeld van onze gemeente en activiteiten niet helemaal lijkt te kloppen. Dat de klankbordgroep niet tijdig geformeerd kon worden was niet bevorderlijk wat dat betreft. Natuurlijk staan er een aantal goede ideeën in het rapport en biedt het ons een andere kijk op onszelf als gemeente en op onze gewoontes. Maar veel suggesties zorgen voor overbelasting van vrijwilligers, zijn kostbaar en daardoor niet realistisch.

De vraag óf en hoe we kerk in het dorp willen zijn blijft. Deze komt dus ook op de gemeenteavond aan de orde.

Gera Janssen en Ava van Baaren