Menu Sluiten

Kerkenraad

De Kerkenraad van onze gemeente bestaat feitelijk uit twee organen. Om het onderscheid te kunnen herkennen, zijn er de Grote Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad.

Grote Kerkenraad

Hierin hebben alle ambtsdragers zitting.

Taken:

De algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld.

Eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse.

Vaststellen van plaatselijke regelingen, beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen na voorbereiding in de Taakgroepen en de Kleine Kerkenraad.

Besturen voornamelijk op hoofdlijnen; details worden aan de Kleine Kerkenraad en de Taakgroepen overgelaten.

Ingrijpende besluiten voorbereiden, waarbij in de kerkorde voorgeschreven is dat de leden van de gemeente moeten worden gehoord.

Kandidaatstelling van een predikant (beroepingswerk).

Het aanwijzen van afgevaardigden naar de klassikale vergadering.

De Grote Kerkenraad vergadert in principe drie maal per jaar.

Lid: Functie:
Alle ambtsdragers
Ria Zoerink Notulist

Kleine Kerkenraad

Hierin hebben zitting: de voorzitter, de secretaris, de predikant en uit elke Taakgroep één vertegenwoordiger.

Taken:

Het uitvoeren van besluiten van de Grote Kerkenraad.

Het voorbereiden van de besluitvorming door de Grote Kerkenraad.

Het opstellen van een beleidsplan (iedere 4 jaar).

Benoemen van medewerkers in de Taakgroepen.

Voorbereiden en uitvoeren van een beroepingsprocedure voor een predikant.

De verkiezing en benoeming van ambtsdragers.

Toerusting ambtsdragers.

Opstellen instructies Taakgroepen.

Toetsen van het werk van de Taakgroepen.

Coördinatie van de aandachtsvelden binnen de Taakgroepen, zodanig dat het beleidsplan tot uitvoering komt.

De Kleine Kerkenraad vergadert maandelijks, behalve in de maand augustus.

Een samenvatting van de belangrijkste zaken uit dit overleg wordt gepubliceerd in de maandbrief.
De laatste maandbrief kunt u vinden onder de rubriek Nieuws.

Lid Functie:
Jan Muntendam Voorzitter
Ava van Baaren Secretaris
vacature Predikant
vacature TG Pastoraat
Karin Sieders TG Jeugd & Jongeren
Jannie Hietbrink TG Vieren
Grace Molegraaf TG Diaconie
Henk Datema TG Beheer
Vacature TG Communicatie & Publiciteit
Ria Zoerink Notulist

Moderamen

Het moderamen wordt elk jaar opnieuw gekozen en telt tenminste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een toegevoegd lid. Dit is de predikant, wanneer deze geen voorzitter of secretaris is.

Het moderamen neemt in principe geen beleidsbeslissingen. Het heeft als taak:

De vergadering van de Kerkenraad (Groot en Klein) voor te bereiden en te leiden.

Kerkenraadsbesluiten uit te voeren (voor zover dat niet aan anderen is opgedragen).

Zaken van formele en administratieve aard af te handelen.

Zaken af te handelen die geen uitstel verdragen.

Lid: Functie:
Jan Muntendam Voorzitter
Henk Datema Voorzitter TG Beheer
vacature Predikant