Menu Sluiten

Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten over 2019
2019Begroting 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken          57.712          44.000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          10.351          11.000
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen          15.000          10.000
Opbrengsten levend geld       127.272       111.300
Door te zenden collecten en giften                280                652
Totaal Baten A       210.615       186.352
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen          57.200          41.200
Kosten overige gebouwen            9.996                   4.000 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat       122.000       131.800
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten            5.816            6.700
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen            8.992            9.000
Salarissen en vergoedingen          39.838          34.900
Kosten beheer, administratie en archief            7.316          15.500
Rentelasten/bankkosten            4.329            –
Afdrachten door te zenden collecten en giften                280                652
Totaal lasten A       255.767       243.752
Operationeel resultaat (A) TEKORT        -5.152 negatief57.400 NEgatief
Incidentele baten en lasten
Koersresultaat effecten          94.099
Incidentele baten en lasten (B)          94.099          –
Resultaat verslagjaar (A+B)          48.947        57.400 negatief
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Toevoegingen bestemmingsreserve  ‘Markten voor onderhoud’          -9.307        –
Toevoegingen bestemmingsfonds restauratie Orgel            5.375        —
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)          -3.932        —
Resultaat vanAlgemene reserve (D)          45.015        -57.400 negatief
Waarvan koersresultaat          94.099        —

Toelichting op de staat van Baten en Lasten:

Het resultaat naar de algemene reserve is gestegen van negatief € 62.000 naar positief € 45.000. Deze positieve ontwikkeling is volledig toe te schrijven aan het koersresultaat op beleggingen dat sinds dit jaar ook wordt opgenomen in de Staat van baten en lasten.

Het negatieve operationeel resultaat (A) is het eigenlijke resultaat van ons kerkelijk werk. Dit is het resultaat zonder de incidentele baten en lasten waarop wij geen invloed hebben, zoals het koersresultaat op effecten.

Dit resultaat is gedaald van negatief € 24.000 naar negatief € 45.000.

Voor belangstellenden is de totale jaarrekening over het jaar 2019 ter inzage Bij Cor Leijstra. Gaarne vooraf bellen voor een afspraak.

Namens de Kerkenraad

Cor Leijstra Penningmeester